Införandet av patientöversikter (IPÖ) i cancervården


Patientöversikter inom cancervården (IPÖ)
Patientöversikter är ett IT-stöd som visualiserar den enskilde patientens historik och situation. Sjukdomsstatus, laboratorievärden, undersökningar, behandlingar, biverkningar, symtom och PROM sammanfattas grafiskt över en tidsaxel.

Tillsammans med patientjournalen ger översikten vårdpersonalen snabbt en aktuell helhetsbild. Patientmötet förenklas, kommunikationen med patient och närstående underlättas och delaktigheten ökar.

Dataöverföring från patientöversikterna till kvalitetsregistren möjliggörs vilket i sin tur skapar nya förutsättningar och möjligheter, även tillsammans med andra register och datakällor.

Projektet Införande av patientöversikter i cancervården
Regionala cancercentrum i samverkan bedriver under 2018–2021 utvecklingen och införandet av en gemensam grundmodell för patientöversikter inom cancervården. Åtta cancerdiagnoser medverkar.  I projektet ingår teknisk utveckling av modellen – som bland annat ska uppfylla NMI-krav, PROM-lösning, anpassning till INCA, samt utveckling av rapportverktyg och visualiseringslösningar.I projektet ingår även införandestöd till de kliniker där patientöversikterna ska användas, genom stöd till de diagnosspecifika arbetsgrupperna. Införandet ska göras stegvis för att erfarenheter ska kunna inhämtas efter varje steg i syfte att göra patientöversikten till ett så värdefullt verktyg som möjligt. Utöver RCC finansieras projektet av Sjöbergstiftelsen och Swelife

 

 

Introduktion IPÖ


Filmen ger en övergripande introduktion till patientöversikterna i cancervården samt kopplingen till kvalitetsregistren

Patienten Inge


Träffa patienten Inge som berättar om patientöversikten och hur den hjälper honom och hans hustru att ha koll på bland annat sjukdomsförloppet och behandlingen för Inges sjukdom.

Läkaren Ida

 

Träffa onkologen Ida som berättar om patientöversikten och hur den underlättar hennes arbete på kliniken.

Verksamhets-chefen Per

Träffa verksamhetschefen Per som berättar om patientöversikten och hur den underlättar hans arbete och bidrar till effektiva möten.