Underlag


Regionala cancercentrum (RCC)
De sex Regionala cancercentrumen (RCC) samarbetar på nationell nivå för att tillsammans med regionerna skapa en mer jämlik cancervård i hela landet.

Läs mer https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/
RCCs arbete utgår från målen och utredningsförslagen i den nationella cancerstrategin https://www.regeringen.se/contentassets/e343b40615eb46b395e5c65ca38d1337/en-nationell-cancerstrategi-for-framtiden-sou-200911

För att tydliggöra och stärka det nationella samarbetet har RCC i samverkan tagit fram en gemensam, nationell inriktning som samlar RCCs ståndpunkter, mål och aktiviteter i det gemensamma ”Vägen framåt” https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/mal-och-inriktning/ 

Nationella kvalitetsregister och samarbete med industri
Överenskommelse om samverkan: SKR och industrins företrädare http://kvalitetsregister.se/drivaregister/industrisamverkan.1996.html
Centralt personuppgiftsansvariga (CPUA) myndigheter för nationella kvalitetsregister http://kvalitetsregister.se/tjanster/omnationellakvalitetsregister/framtidenskvalitetsregister/rekommendationomkonsolideringavcpuamyndigheter.3375.htmlNationella Kvalitetsregister - cancer
Nationella Kvalitetsregister bidrar till att utveckla kvaliteten i hälsa, vård och omsorg. http://kvalitetsregister.se/hittaregister/kategorier/cancer.1964.html
https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/

LIF
https://www.lif.se/
LIF är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgång till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare.

Life Science-sektorn forskar fram och utvecklar medicinska innovationer – nya produkter och tjänster som förebygger, diagnosticerar, behandlar och följer upp sjukdomar och andra medicinska tillstånd. LIF:s medlemmar tar framförallt fram nya läkemedel men utvecklar också ny bio- och medicinteknik. Våra medlemmar tillverkar också en stor del av alla läkemedel som säljs i Sverige.

De forskande läkemedelsföretagen förbättrar också livskvaliteten för patienter genom att bidra till utvecklingen av det svenska sjukvårdssystemet dels genom gemensam forskning, dels genom ut- och fortbildning för korrekt användning av innovativa läkemedel och vacciner.

Våra målsättningar fram till 2022 är:
     · Ett europeiskt föregångsland för jämlik tillgång till modern läkemedelsbehandling
     · En ledande position i att använda hälsodata för evidens som ger patienter tillgång till läkemedel
     · En erkänd partner för ett hållbart och evidensbaserat hälso- och sjukvårdssystem

Läkemedelsindustriföreningen LIF har närmare 90 medlemmar och omvärldsbevakar och följer utvecklingen inom de områden som påverkar förutsättningarna och ramvillkoren för företagens verksamhet i Sverige.

LIF Service AB (LIF) är föreningens dotterbolag och företräder medlemmarna i kontakter med myndigheter, organisationer och beslutsfattare.

Läkemedelsbranschen har ett stort och omfattande egenåtgärdssystem för att upprätthålla hög etik och trovärdighet som kallas LER. LER omfattar såväl regler, etiköverenskommelser med hälso- och sjukvården som branschens egna prövningsinstanser, Informationsgranskningsnämnden IGN och Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL. Administrationen sköts av LIF som också företräder Sverige de internationella branschorganisationernas etikarbete. LIF ansvarar också för läkemedelsportalen Fass som förser hälso- och sjukvården, omsorg, apotek, patienter, anhöriga och allmänhet med aktuell information om i Sverige godkända human och djurläkemedel.SWEDISH MEDTECH
https://www.swedishmedtech.se/ 
Swedish Medtech är branschorganisationen för medicinteknik och har idag runt 180 medlemsföretag.  

Den medicintekniska branschen är mycket heterogen och detta återspeglar sig i den stora variation av produkter som våra medlemsföretag har. Här finns produkter inom röntgen, ortopediska implantat, stentar, minimalinvasiv kirurgi, pacemakers, dialys, hjälpmedel för funktionshindrade samt förbrukningsartiklar. En del av våra medlemsföretag har egen tillverkning, andra är distributörer. 

Swedish Medtechs vision är att Sverige ska vara ett attraktivt land för medicintekniska företag, vilka med värdebaserade innovationer ökar patientsäkerheten och skapar en hållbar vård och omsorg. 
Vi har fyra uppsatta mål som vi arbetar mot: 
     · Positionera medicinteknik som en förutsättning för en effektiv vård och omsorg. 
     · Stärka branschens betingelser för att uppnå bästa möjliga klimat för FoU, finansiering, tillverkning och kompetensförsörjning i Sverige. 
     · Stärka den svenska medicintekniska branschens förutsättningar på den globala marknaden. 
     · Skapa bästa möjliga förutsättningar för medlemsföretagen att verka i vård och omsorg. 
 
Swedish Medtech arbetar för att lyfta fram ett samhällsekonomiskt perspektiv på medicinteknik. Målet är att komma bort från föreställningen om att innovativ medicinteknik är en kostnad för samhället, utan en del av lösningen till hur vi skapar en effektivare vård och omsorg. Istället för att fokusera på lägsta pris i en upphandling vill vi att man tittar på lägsta totalkostnad. Vi vill också visa hur viktigt det är att innovativ teknik introduceras på ett ändamålsenligt sätt i vården. För att skapa förståelse och hitta gemensamma redskap för dessa frågor samverkar vi med flera organisationer, bland andra Sveriges Kommuner och Regioner, LfU, Vårdförbundet och Läkarförbundet. 

Sverige har en spännande historia inom det medicintekniska området med många välkända innovationer. Framgångsreceptet har byggt på samverkan mellan vård, industri och akademi. Vi arbetar aktivt med att återupprätta och förstärka denna viktiga koppling. 
 


SwedenBIO
https://swedenbio.se/ 
SwedenBIO är den nationella branschorganisationen för life science i Sverige. Våra drygt 250 medlemsföretag utvecklar bioteknik, diagnostik, läkemedel, och medicinteknik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, IP och juridik. 

SwedenBIO arbetar för en konkurrenskraftig life science-sektor i Sverige. Vi gör det genom att skapa effektiva kontaktytor mellan sektorns olika aktörer, genom att bygga kunskap och genom att ge branschen en stark röst i samhällsdebatten. SwedenBIO står för ett stort nätverk av företagsledare, forskare, experter och finansiärer.  
 
 
  
 
SWEDISH LABTECH
https://www.swedishlabtech.se/ 
Swedish Labtech är branschorganisationen för företag inom diagnostik, laboratorieutrustning, analys och bioteknik. Vi är cirka 80 medlemsföretag och företagen står för mer än 80 % av omsättningen i branschen. 

Tillsammans med våra medlemsföretag driver vi laboratoriebranschens utveckling och arbetar för att skapa bättre förutsättningar i branschen. Vi för våra medlemmars talan i dialog med myndigheter, specialistföreningar, politiker och kunder och arbetar aktivt med de frågor som är av gemensamt intresse för företagen. Genom vår samverkan når vi bättre resultat än vad det enskilda företaget kan åstadkomma på egen hand. 

Innovationsmiljön Nollvision cancer
Innovationsmiljön Nollvision cancer ska vara en nationell kontaktpunkt för systeminnovation som bidrar till att minska insjuknande i cancer och transformera cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom i Sverige och globalt. 

- Cancerforskning och innovation måste prioriteras och bättre integreras i hälso- och sjukvården. Det behövs ett stärkt samarbete. Många aktörer har vittnat om att de saknar plattformar och forum för att utbyta kunskap och erfarenheter och för att kunna testa och implementera nya lösningar, säger Hans Hägglund, nationell cancersamordnare vid Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och ordförande i Nollvision cancer. 

Innovationsmiljön ska bryta dagens inlåsningar och skapa förutsättningar för tvärdisciplinära och tvärsektoriella samarbeten. Det ska bli enklare för patient, vård, akademi, industri och politik att samlas och arbeta metodiskt tillsammans inom forskning och innovation för att snabbt kunna införa nya arbetssätt, tekniker och behandlingar som kommer patienterna och samhället tillgodo.  ​​​
 

Visionen är kopplad till Agenda 2030 och nås genom insatser och delmål inom fem områden:
Fem målområden
För att arbeta i riktning mot visionen har initiativtagarna identifierat ett antal mätbara delmål inom fem överlappande målområden med behov av förnyelse:
     1. Prevention
     2. Tidig upptäckt och diagnos
     3. Behandling och livskvalitet
     4. Forskning, kliniska prövningar och register
     5. Organisation, ekonomi och etik

Under de första två åren fokuserar innovationsmiljön på lungcancer som är den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken i världen. Den arbetsmodell som utvecklas ska sedan kunna användas för andra diagnoser.

Väl förankrad innovationsmiljö
Nollvision cancer ska långsiktigt bidra till att förverkliga Agenda 2030 genom att förbättra cancervården och göra den mer jämlik och stärka Sveriges internationella konkurrenskraft inom life science. Innovationsmiljön arbetar även mot flera mål i nationella cancerstrategin, nationella life science-strategin och regeringens samt Regionala cancercentrums, RCC, inriktning för svensk cancervård.
Innovationsmiljön är väl förankrad i Regeringskansliet genom överenskommelsen mellan staten och SKR som undertecknades i december 2019, ”Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2020”. Den är även förankrad i RCC:s inriktning för svensk cancervård år 2020–2022, där ett mål för målområdet Forskning och innovation är att det ska finnas en plattform för systeminnovation med syfte att transformera cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom i Sverige och globalt.

Uppstart
Under den inledande fasen fram till och med 2021 är målet att starta insatser inom de fem målområdena, att samla fler aktörer som ställer sig bakom visionen och vill bidra i arbetet, samt att göra innovationsmiljön känd nationellt och internationellt.

-Vår vision är ambitiös, och inte något som en enskild aktör kan åstadkomma. Vi hoppas att Sverige kan visa vägen och bli en förebild för många länder och att vårt arbete i slutändan ska komma patienter till nytta världen över, säger Ebba Hult, samordnare för Nollvision cancer.

Initiativtagare
Initiativtagare till innovationsmiljön är Nationella cancersamordnaren vid Sveriges Kommuner och Regioner och ordförande i Regionala cancercentrum i samverkan tillsammans med:
AstraZeneca, Cancerfonden, Elekta, Handelshögskolan i Stockholm, Kliniskt Centrum för Hälsofrämjande vård vid Lunds universitet, Leading Health Care, LIF – De forskande läkemedelsföretagen, Lungcancerföreningen, SLUSG svenska lungcancerstudiegruppen, STUNS Life Science, Swedish Medtech och Swelife.

Kontakt

Vill du veta mer och engagera dig i Nollvision cancer, kontakta:  
Ebba Hult 
Samordnare Nollvision cancer 
Nollvision cancer  
Center for AI, Innovation and the Future of Work 
Stockholm School of Economics Institute for Research (SIR) 
Sveavägen 65 
113 83 Stockholm 
Mobil: 072-711 44 91 
ebba.hult@hhs.se 

bild

UIC - Uppsala Innovation Center
https://uic.se/
UIC är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas som en av världens 5 bästa företagsinkubatorer enligt UBI Global. Vi vill bidra till att fler tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas!

I våra affärsutvecklingsprogram arbetar vi nära näringslivet, bland annat genom ett tjugotal UIC-partner som bidrar till UIC-bolagens utveckling genom seminarier, individuell rådgivning och direkta tjänster till bolagen. UICs partner bidrar också till finansieringen av UIC. Dessutom har vi ett stort nätverk av handplockade affärscoacher i näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. 
Ägare till UIC är till lika delar STUNSUppsala kommunSLU Holding och Uppsala universitet Holding. UIC är medlem i branschorganisationen SISP och ingår också i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. UIC har kontor i Uppsala och Södertälje.
STUNS
https://stuns.se/
Samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringslivet och offentliga organisationer, för att stödja utvecklingen av företag på nya områden var en grundtanke när Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle – STUNS initierades 1983.

STUNS arbetar för uthållig regional tillväxt och stärkt regional attraktionskraft. En stor del av verksamheten är därför inriktad på att förbättra villkoren för företagande som är långsiktigt värdeskapande.

STUNS verksamhet är idag koncentrerad till tre strategiska fokusområden:

     · Life science genom samverkansorganisationen STUNS Life science (f.d. Uppsala BIO).
     · Energi med testbäddar och affärsplattformar för kundföretag och teknikleverantörer i STUNS Energi.
     · Innovation och affärer med samlokalisering av innovationssystemets aktörer och regionens företagsinkubator Uppsala Innovation Centre (UIC).