Workshop

Utöver patienter, närstående och vårdens medarbetare, vilka andra intressenter kan dra nytta av patientöversikten och vilka utmaningar har de idag?

Med utgångspunkt i Lean Startup-metodiken leder Niclas Stjernberg och Andy Browning vid den världsledande företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre, en workshop för att vi tillsammans ska hitta nya möjligheter. 

Alla deltagare kommer att delas in i tvärfunktionella och diagnosoberoende grupper.  Målet är att vi i fyra olika steg bygger upp en 'canvas' (analys av behov och intressenter) som sedan kan ligga till grund för fortsatt arbete och dialog. 

A. Introduktion till Lean Startup  
Vad är Lean Startup och kan Startup-metoder användas inom offentlig verksamhet?

B. Gruppövning #1: Vilka nya intressenter kan vi identifiera? 
Vi kommer att identifiera personer med olika roller i olika organisationer som skulle kunna dra nytta av IPÖ. 

C. Gruppövning #2: Av våra intressenter, vilka skulle kunna vara en 'early adopter'? 
Med hjälp av en SPA tabell (Size - Pain - Access) identifierar vi de personer / roller som skulle gagnas mest av IPÖ, och som vi har lätt tillgång till. Vilka möjligheter ser vi att systemet kan lösa? 
 
D. Gruppövning #3: Att förstå våra intressenters utmaningar idag  
Genom en intervju kommer vi att få bättre förståelse för intressentens utmaningar - hur de löser problemen idag, vad är svårast osv. Vi kommer därmed att få en bättre bild av i vilken kontext IPÖ skulle kunna göra mest nytta.

E. Gruppövning #4: Unique Value Proposition
Utifrån våra intressenters egna ord om sina utmaningar och problem, tar vi fram ett unikt värdeerbjudande. 


Generiskt format för patientöversikter (IPÖ)